Π.3.1 Δείκτες καταλληλότητας οικοτόπων και οι σχετικοί αλγόριθμοι για την ανάπτυξη του υδροοικολογικού μοντέλου

Το παραδοτέο Π.3.1 ανήκει στο πακέτο εργασίας 3, task 3.1. Καμπύλες Καταλληλότητας Ενδιαιτημάτων. Υπεύθυνος φορέας ΕΛΚΕΘΕ.

Το ΠΕ3 στοχεύει στην διαδικασία οικοδόμησης του υδρο-οικολογικού μοντέλου με τη συλλογή των απαραίτητων βιολογικών και υδρολογικών δεδομένων που περιγράφονται στο ΠΕ2. Η εφαρμογή αυτού του μοντέλου απαιτεί, πέραν των υδραυλικών μετρήσεων, λεπτομερή γνώση του οικοτόπου και των απαιτήσεων των ειδών-στόχων για την εξασφάλιση της καλής οικολογικής ποιότητας. Οι απαιτήσεις των ιχθυοκοινωνιών σε συγκεκριμένα ενδιαιτήματα απεικονίζονται σε συγκεκριμένoυς δείκτες, γνωστούς ως Δείκτες Καταλληλότητας Ενδιαιτημάτων (Habitat Suitability index – HSIs), μοντέλα που περιγράφουν την καταλληλότητα των ενδιαιτημάτων για διάφορα είδη-στόχους. Δεδομένα πεδίου σχετικά με την προτίμηση ειδών ιχθυοπανίδας για συγκεκριμένα ενδιαιτήματα και πως αυτή μεταβάλλεται εποχικά και σε σχέση με την διαθέσιμη παροχή, θα συλλέγονται συνεχώς στις περιοχές μελέτης, οι οποίες θα επιλεγούν με χρήση ειδικών υδροοικολογικών και βιολογικών κριτηρίων ώστε να εξασφαλίζεται η εκπροσώπηση σημαντικής ποικιλίας Ελληνικών υδάτινων οικοσυστημάτων και ειδών ιχθυοπανίδας.

Στατιστική επεξεργασία σε βάθος θα πραγματοποιηθεί στα στοιχεία που θα συλλέγουν και το αποτέλεσμα θα είναι η ανάπτυξη συγκεκριμένων αλγορίθμων περιγράφοντας τη σχέση των βιολογικών δεικτών και των συναφών υδρομορφολογικών συνθηκών.

Αυτοί οι αλγόριθμοι θα χρησιμοποιηθούν σε επόμενο πακέτο εργασίας προκειμένου να ενσωματωθούν σε ένα φιλικό προς το χρήστη λογισμικό, για την εκτίμηση των ελάχιστων οικολογικών απαιτήσεων νερού για την διατήρηση του υπάρχοντος υδάτινου οικοσυστήματος.

Share this!