Π.1.1 Αξιολόγηση των υπαρχόντων εργαλείων εκτίμησης της οικολογικής παροχής

Posted Posted in Παραδοτέα

Το παραδοτέο Π.1.1 ανήκει στο πακέτο εργασίας 1 “Βιβλιογραφική Έρευνα και εκτίμηση για το βέλτιστο υπάρχον εργαλείο εκτίμησης της οικολογικής παροχής”, task Τεχνική Έκθεση. Υπεύθυνος […]

Π.2.2 Οδηγός για την προσαρμογή των οικοσυστημικών μοντέλων σε άλλους τύπους υδάτινων σωμάτων

Posted Posted in Παραδοτέα

Το παραδοτέο Π.2.2 ανήκει στο πακέτο εργασίας 2 “Εννοιολογική ανάλυση και ανάπτυξη της μεθόδου εκτίμησης της οικολογικής παροχής”, task Τεχνική έκθεση. Υπεύθυνος Φορέας: ΕΛΚΕΘΕ

Π.2.1 Σχεδιασμός των προσαρμοσμένων στις Ελληνικές συνθήκες μοντέλων οικοτόπων και IFIM (2 water body types)

Posted Posted in Παραδοτέα

Το παραδοτέο Π.2.1 ανήκει στο πακέτο εργασίας 2 “Εννοιολογική ανάλυση και ανάπτυξη της μεθόδου εκτίμησης της οικολογικής παροχής “, task Τεχνική Έκθεση. Υπεύθυνος Φορέας: ΕΛΚΕΘΕ […]

Π.3.1 Δείκτες καταλληλότητας οικοτόπων και οι σχετικοί αλγόριθμοι για την ανάπτυξη του οιδροοικολογικού μοντέλου

Posted Posted in Παραδοτέα

Το παραδοτέο Π.3.1 ανήκει στο πακέτο εργασίας 3, task 3.1. Καμπύλες Καταλληλότητας Ενδιαιτημάτων. Υπεύθυνος φορέας ΕΛΚΕΘΕ.

Π.4.3 Ανάπτυξη και ανάλυση των διαδικασιών του υδρο-οικολογικού εργαλείου

Posted Posted in Παραδοτέα

Το παραδοτέο Π.4.3 ανήκει στο πακέτο εργασίας 4 “Ανάπτυξη υδρο-οικολογικού μοντέλου για ποτάμια”, task 4.3. Ανάπτυξη και ανάλυση των διαδικασιών του υδροοικολογικού εργαλείου. Υπεύθυνος Φορέας: […]

Π.4.4 Σχεδιασμός και δημιουργία Υδρο-οικολογικού εργαλείου

Posted Posted in Παραδοτέα

Το παραδοτέο Π.4.4 ανήκει στο πακέτο εργασίας 4 “Ανάπτυξη υδροοικολογικού μοντέλου για ποτάμια”, task 4.4. Σχεδιασμός και δημιουργία Υδρο-οικολογικού εργαλείου. Υπεύθυνος Φορέας: AVMap GIS Α.Ε.

Π.5.1 Αξιολόγηση και επικύρωση του υδρο-οικολογικού μοντέλου

Posted Posted in Παραδοτέα

Το παραδοτέο Π.5.1 ανήκει στο πακέτο εργασίας 5 “Εφαρμογή, Αποτίμηση και Πιστοποίηση του Υδροοικολογικού εργαλείου Ecoflow”. Υπεύθυνος φορέας Δ.Αργυρόπουλος & Συνεργάτες Ο.Ε. Στο παρόν παραδοτέο […]

Π.6.2 Εγχειρίδιο χρήσης λογισμικού εκτίμησης της οικολογικής παροχής

Posted Posted in Παραδοτέα

Το παραδοτέο Π.6.2 ανήκει στο πακέτο εργασίας 6 “Εκπαίδευση και προώθηση του λογισμικού εκτίμησης της οικολογικής παροχής”, task Βιβλίο οδηγός για την χρήση του υδρο-οικολογικού […]