Π.2.1 Σχεδιασμός των προσαρμοσμένων στις Ελληνικές συνθήκες μοντέλων οικοτόπων και IFIM (2 water body types)

Το παραδοτέο Π.2.1 ανήκει στο πακέτο εργασίας 2 “Εννοιολογική ανάλυση και ανάπτυξη της μεθόδου εκτίμησης της οικολογικής παροχής “, task Τεχνική Έκθεση. Υπεύθυνος Φορέας: ΕΛΚΕΘΕ – Ινστιτούτο Θαλασσίων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων.

Οι επιλεγμένες μεθοδολογίες από το πακέτο εργασίας 1 αναλύονται και βελτιστοποιούνται, σχεδιαστικά για να ενσωματωθούν σε ένα εργαλείο προσαρμοσμένο στις περιβαλλοντικές και βιολογικές ιδιαιτερότητες της Ελλάδας (ξηροθερμικές συνθήκες, μικρό μέγεθος ποταμών, εποχιακές ξηρασίες, κ.λπ.), για την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των ανθρωπογενών παρεμβάσεων στη ροή των ποταμών.

Στο εργαλείο εμπεριέχονται μοντέλα εκτίμησης καταλληλότητας των ενδιαιτημάτων βιολογικών δεικτών (ψάρια), υδραυλικά μοντέλα και τεχνικές χαρτογράφησης τύπων μεσοενδιαιτημάτων (υδρομορφολογικών μονάδων).
Τα μοντέλα εκτίμησης καταλληλότητας ενδιαιτήματος είναι απαραίτητα για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της μειωμένης ροής στην ποσότητα και την ποιότητα των οικοτόπων. Από μεθοδολογικής απόψεως, αποσκοπούν στον υπολογισμό ενός δείκτη οικολογικής ποιότητας του ποταμού, ο οποίος βασίζεται στην ποσότητα και στην ποιότητα των διαθέσιμων μικροενδιαιτημάτων των υπό παρακολούθηση οργανισμών.

Επιπλέον, χρησιμοποιείται η μεθοδολογία IFIM, η οποία είναι ένα εργαλείο διαχείρισης υδάτινων πόρων και υποστήριξης λήψης αποφάσεων, που εφαρμόζεται με επιτυχία σε άλλα μέρη του κόσμου και θα τροποποιηθεί κατάλληλα για να γίνει συμβατή με τις ελληνικές περιβαλλοντικές συνθήκες. Η IFIM ενσωματώνει στάθμιση και ιεράρχηση των διαχειριστικών σεναρίων, λαμβάνοντας υπόψη τις βιολογικές, κοινωνικές, πολιτικές, και οικονομικές παραμέτρους ώστε να βοηθήσει τη διαδικασία επιλογής των σχεδίων διαχείρισης υδατικών πόρων.
Έτσι, αυτό το εργαλείο θα πρέπει να συνδέεται με το προαναφερθέν υδρο-οικολογικό μοντέλο, προκειμένου να προσφέρει ένα πλήρες εργαλείο υποστήριξης αποφάσεων για τον χρήστη του λογισμικού ECOFLOW.

Share this!