3η επίσκεψη στα πλαίσια του ECOFLOW.

Τις ημέρες 13/11/2013 με 15/11/2013 πραγματοποιήθηκε η τρίτη επίσκεψη στα ορεινά τμήματα του Αχελώου στα πλαίσια του προγράμματος ECOFLOW.

Τοποθεσίες: Τριπόταμο-Αχελώος, Ανάντη της Μεσοχώρας και Κατάντι της Μεσοχώρας στη γέφυρα Κορυφής.

Στόχος αυτής της επίσκεψης

ήταν η παρακολούθηση και η καταγραφή υδραυλικών παραμέτρων για τη βαθμονόμηση μαθηματικών μοντέλων σε μελλοντικό στάδιο, καθώς και η συλλογή δεδομένων πεδίου (ταχύτητας νερού και φυσικοχημικών) με κατάλληλα φορητά όργανα.

Η μέθοδος για την παρακολούθηση και την καταγραφή των δεδομένων βασίζεται στη
διακριτοποίηση αντιπροσωπευτικού τμήματος του ποταμού σε τομές κάθετες στη ροή των νερών. Στη συνέχεια σε κάθε μία από αυτές τις τομές γίνεται συλλογή των απαραίτητων δεδομένων με χρήση τοπογραφικού εξοπλισμού και φορητών οργάνων.

Τα βήματα που ακολουθήθηκαν είναι:
  1. Οριοθετήθηκαν τομές κάθετες στη ροή του ποταμού.  Για  τον έλεγχο της καθετότητας χρησιμοποιήθηκε σχοινί μήκους 70m. Ο αριθμός των τομών βασίζεται σε βιβλιογραφικές αναφορές και στα χαρακτηριστικά του υπό μελέτη τμήματος του ποταμού.
  2. Εγκαταστάθηκαν μεταλλικές ράβδοι (σιδερόβεργες) στις δύο όχθες για οριοθέτηση των τομών.
  3. Σηματοδοτήθηκαν με κόκκινο χρώμα τα σημεία προκειμένου να είναι ορατά και στο μέλλον. Στις επιλεγμένες τομές περιλαμβάνονται και οι παρόχθιες πλημμυρικές περιοχές.
  4. Καταγραφήκαν οι αποστάσεις μεταξύ των τομών.
  5. Αποτυπώθηκε η μορφολογίας της κοίτης στην ευθεία των τομών με τη βοήθεια τοπογραφικού εξοπλισμού (χωροβάτη και σταδίας).
  6. Αποτυπώθηκε και ταξινομήθηκε ο πυθμένας σε κατηγορίες ανάλογα με το είδος του υλικού του υποστρώματος στις υπό εξέταση τομές.

Παράλληλα πάρθηκαν μετρήσεις πεδίου με φορητά όργανα (παροχή και φυσικοχημικές παράμετροι) ενώ συλλέχθηκαν και δείγματα νερού για να γίνουν χημικές αναλύσεις ως συμπληρωματικές μετρήσεις στα εργαστήρια του ΕΛΚΕΘΕ.

Share this!