2η επίσκεψη στα ορεινά τμήματα του Αχελώου

Δεύτερη επίσκεψη στα ορεινά τμήματα  του ποταμού Αχελώου  στα πλαίσια του ECOFLOW project.

Την εβδομάδα 30/09/2013 με 5/10/2013 πραγματοποιήθηκε η δεύτερη επίσκεψη στα ορεινά τμήματα του Αχελώου στα πλαίσια του προγράμματος ECOFLOW.

Στόχος αυτής της επίσκεψης

ήταν η αποτύπωση με ειδικό τοπογραφικό εξοπλισμό τμημάτων της κοίτης των ποταμών τα οποία θα προσομοιωθούν με υπολογιστικά μοντέλα για την εκτίμηση της οικολογικής παροχής και η περαιτέρω εκπαίδευση στη μέθοδο της παρατήρησης των ενδιαιτημάτων των ψαριών μέσω κατάδυσης με αναπνευστήρα.

Τοποθεσίες: Τριπόταμο-Αχελώος, Ανάντη της Μεσοχώρας, Κατάντι της Μεσοχώρας στη γέφυρα Κορυφής και στη γέφυρα Δροσοχώρι.

Λίγα λόγια για την μέθοδο…

Η μεθοδολογία που θα εφαρμοστεί για την εκτίμηση της οικολογικής παροχής στα πλαίσια του ECOFLOW, γίνεται έμμεσα μέσα από τον υπολογισμό των “προτιμήσεων” που έχουν συγκεκριμένα είδη ψαριών όσον αφορά τέσσερις βασικές παραμέτρους (βάθος, ταχύτητα, υπόστρωμα και κάλυψή κοίτης) σε επίπεδο μικροενδιαιτήματος.
Αυτό προϋποθέτει (εικόνα 1):

• καταγραφή της τοπογραφίας της κοίτης του ποταμού
• καλή γνώση των τύπων των ενδιαιτημάτων μεσαίας κλίμακας (mesohabitats),
• μετρήσεις πεδίου για τις τέσσερις παραμέτρους

Εικόνα 1: Τύποι μεσοενδιαιτημάτων ποταμού
Εικόνα 1: Τύποι μεσοενδιαιτημάτων ποταμού
Διακρίνεται σε δύο στάδια.
  1. Εκτίμηση των καμπυλών καταλληλότητας ενδιαιτήματος για συγκεκριμένα είδη και μεγέθη ψαριών, από τις οποίες θα προκύψουν τα επιθυμητά χαρακτηριστικά για τέσσερις παραμέτρους (βάθος, ταχύτητα, υπόστρωμα και κάλυψη).
  2. Εφαρμογή αρχών της μεθόδου Ενδοποτάμιας Αυξητικής Ροής (In-stream Flow Incremental Methodology, IFIM) και του υπολογιστικού μοντέλου PHABSIM (Physical Habitat Simulation Model).

Τα ψάρια αποτελούν το επίκεντρο της συγκεκριμένης προσπάθειας, καθώς επηρεάζονται σε πολύ μεγάλο βαθμό από παραμέτρους όπως η ταχύτητα, το βάθος ροής καθώς και από μορφολογικά χαρακτηριστικά της κοίτης όπως το υπόστρωμα και η ύπαρξη καταφυγίου.

Παράλληλα για την μετέπειτα παρακολούθηση της στάθμης των υδάτων του ποταμού τοποθετήθηκαν σταθμηγράφοι ενώ πάρθηκαν μετρήσεις πεδίου με φορητά όργανα (παροχή και φυσικοχημικές παράμετροι) και συλλέχθηκαν δείγματα νερού και ιζήματος για να γίνουν συμπληρωματικές χημικές αναλύσεις στα εργαστήρια του ΕΛΚΕΘΕ και του ΕΚΠΑ.

Share this!