1η επίσκεψη στα ορεινά τμήματα των ποταμών Αχελώου και Άραχθου

Στις αρχές του Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε η 1η εργασία πεδίου του προγράμματος ECOFLOW που υλοποιείται από το Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων, στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα” του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς ΕΣΠΑ 2007-2013.

Πέντε μέρες δειγματοληψιών και έρευνας πεδίου

πραγματοποιήθηκαν στην Ορεινή Δυτική Ελλάδα στους ποταμούς Άραχθο και Αχελώο με την συμμετοχή του εξωτερικού συνεργάτη, Καθηγητή Francisco Fernandez Capel απο το Πολυτεχνείο της Βαλένθια – Ισπανία.

Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας ήταν να πραγματοποιηθεί εκπαίδευση στη μέθοδο της παρατήρησης και καταγραφής των ενδιαιτημάτων των ψαριών γλυκού νερού μέσω κατάδυσης με αναπνευστήρα καθώς και να βρεθούν κατάλληλες θέσεις για την εφαρμογή του έργου ECOFLOW.

Συγκεκριμένα, εξετάστηκαν δώδεκα περιοχές με σκοπό την κατανόηση της λειτουργίας των ενδιαιτημάτων των ψαριών γλυκού νερού στα ορεινά αδιατάρακτα υδάτινα οικοσυστήματα, όσο το δυνατό πλησιέστερα στις συνθήκες αναφοράς, όπως αυτές περιγράφονται στην Οδηγία Πλαίσιο για τα ύδατα (2000/60/ΕΕ).

Η μέθοδος παρακολούθησης που ακολουθήθηκε αποτελεί καινοτομία στον τρόπο έρευνας και παρατήρησης των ποταμών μέχρι στιγμής στην Ελλάδα.

Απώτερος σκοπός είναι ο συνδυασμός των αποτελεσμάτων

που θα προκύψουν από την παρατήρηση των ενδιαιτημάτων των ψαριών με δεδομένα υδρολογίας ώστε να μπορεί να εκτιμηθεί με έναν συστηματικό τρόπο η οικολογικά αποδεκτή ροή λαμβάνοντας υπόψη τους βιολογικούς παράγοντες του οικοσυστήματος και γενικότερα την εξασφάλιση την καλής οικολογικής κατάστασης.

Οι περιοχές διερεύνησης επιλέχθηκαν κυρίως επειδή ήταν σχεδόν αδιατάρακτα συστήματα αλλά και λόγω του έντονου ενδιαφέροντος που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια σχετικά με την κατασκευή μικρών υδροηλεκτρικών έργων, στα ορεινά τμήματα ποταμών.

Επιπρόσθετα, πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις πεδίου με φορητά όργανα, αναφορικά με τα υδραυλικά χαρακτηριστικά της κοίτης και πάρθηκαν δείγματα νερού για να γίνουν χημικές αναλύσεις στα εργαστήρια του ΕΛΚΕΘΕ.

Τα είδη ψαριών που παρατηρήθηκαν είναι:

Λατινική Ονομασία

Ελληνική Ονομασία (κοινή)

Salmo fariodesΔυτική Βαλκανική Πέστροφα (Ιονική πέστροφα)
Barbus peloponnesiusΠελοποννησιακή Μπριάνα
Telestes cf. pleurobipunctatus(Λιάρα)
Squalius cf. peloponnesiusΠοταμοκέφαλος Πελοποννήσου
Luciobarbus albanicus(Στροσίδι)
Share this!