Π.4.4 Σχεδιασμός και δημιουργία Υδρο-οικολογικού εργαλείου

Το παραδοτέο Π.4.4 ανήκει στο πακέτο εργασίας 4 “Ανάπτυξη υδροοικολογικού μοντέλου για ποτάμια”, task 4.4. Σχεδιασμός και δημιουργία Υδρο-οικολογικού εργαλείου. Υπεύθυνος Φορέας: AVMap GIS Α.Ε.

Στα πλαίσια του ΠΕ4 «Ανάπτυξη υδρο-οικολογικού μοντέλου για ποτάμια», συντάχθηκε η μελέτη 4.4 αναφορικά με το σχεδιασμό και τη δημιουργία του υδρο-οικολογικού εργαλείου που αναπτύσσεται στα πλαίσια του ECOFLOW. Το συγκεκριμένο παραδοτέο συνδέεται με τα παραδοτέα των πακέτων εργασίας 1, 2 και 3, αξιοποιώντας τα αποτελέσματά τους για τον καθορισμό των απαιτήσεων των δεδομένων που θα χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη των διαδικασιών του υδρο-οικολογικού εργαλείου, καθώς επίσης και με όλα τα παραδοτέα του πακέτου εργασίας 4 που αφορούν την ανάπτυξη της πλατφόρμας.

Η μελέτη που ακολουθεί περιγράφει τα δύο λογισμικά υπολογισμού της Κατάλληλης Σταθμισμένης Έκτασης (Weighted Usable Area – WUA module) και Λήψης Αποφάσεων (Decision Support System – DSS module), καθώς επίσης και το πεδίο Ερευνητική Ανασκόπηση, που συνοδεύει την υδρο-οικολογική πλατφόρμα. Πιο συγκεκριμένα, στο παραδοτέο 4.4 περιγράφεται ο τρόπος λειτουργίας των δύο λογισμικών WUA και DSS, γίνεται συνοπτική αναφορά στα δεδομένα που ο χρήστης θα πρέπει να εισάγει για την εφαρμογή των λογισμικών σε περιοχές εφαρμογής που δεν είναι ενσωματωμένες στην υδροοικολογική πλατφόρμα, ενώ τέλος παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να εξάγει κάθε φορά από τα δύο λογισμικά. Τέλος, γίνεται αναφορά στη λειτουργία “Ερευνητικής Ανασκόπησης”, η οποία παρέχεται στο χρήστη και του δίνει την επιλογή γεωγραφικής αναζήτησης, εμφάνισης και καταχώρησης βιβλιογραφικών αναφορών οι οποίες σχετίζονται με το υφιστάμενο καθεστώς για τον υπολογισμό της οικολογική παροχής.

Share this!