Π.6.3 Ιστοσελίδα προγράμματος

Το παραδοτέο Π.6.3 ανήκει στο πακέτο εργασίας 6 “Εκπαίδευση και προώθηση του εργαλείου”, task 6.3. Δημιουργία και λειτουργία ιστοσελίδας για τα αποτελέσματα του έργου. Υπεύθυνος Φορέας: ΕΛΚΕΘΕ.

Στα πλαίσια του ΠΕ6 «Εκπαίδευση και προώθηση του εργαλείου», και πιο συγκεκριμένα για τις ανάγκες υλοποίησης του παραδοτέου Π6.3 «Δημιουργία και λειτουργία ιστοσελίδας για τα αποτελέσματα του έργου», σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε η ιστοσελίδα του έργου.

Κύριος στόχος του συγκεκριμένου παραδοτέου ήταν η διάχυση των αποτελεσμάτων και των εφαρμογών που αναπτυχθήκαν στο πλαίσιο του έργου, αλλά και η προώθηση και η υποστήριξη τόσο των εργαλείων, όσο και των διαφόρων χρηστών. Στη συγκεκριμένη αναφορά περιγράφεται ο δικτυακός τόπος στον οποίο είναι διαθέσιμη η σελίδα του έργου και γενικές πληροφορίες για το περιεχόμενο του.

Share this!