Π.6.2 Εγχειρίδιο χρήσης λογισμικού εκτίμησης της οικολογικής παροχής

Το παραδοτέο Π.6.2 ανήκει στο πακέτο εργασίας 6 “Εκπαίδευση και προώθηση του λογισμικού εκτίμησης της οικολογικής παροχής”, task Βιβλίο οδηγός για την χρήση του υδρο-οικολογικού εργαλείου. Υπεύθυνος Φορέας: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ).

Η ανάπτυξη και χρήση της μεθοδολογίας εκτίμησης της ελάχιστης οικολογικής παροχής που αναπτύχθηκε στα πλαίσια του ECOFLOW παρουσιάζεται στο συγκεκριμένο παραδοτέο. Συγκεκριμένα, αναλύονται τα βήματα υπολογισμού για εφαρμογή της μεθοδολογίας μέσα από μη αυτοματοποιημένες διαδικασίες (χειροκίνητοι υπολογισμοί) αλλά και με βάση την χρήση διαδικτυακής πλατφόρμας η οποία αναπτύχθηκε στα πλαίσια του έργου. Στόχος είναι η εξοικείωση των χρηστών της μεθοδολογίας μέσα από απλοποιημένα βήματα φιλικά προς το χρήστη καθώς κρίνεται ότι η διάχυση αυτής θα προσφέρει σημαντικά στην ενσωμάτωση ολοκληρωμένων και προσαρμοστικών προσεγγίσεων στην εφαρμογή πρακτικών διαχείρισης υδατικών πόρων. Οι Διευθύνσεις Υδάτων στις Περιφερειακές αρχές καθώς και το Υπουργείο Περιβάλλοντος είναι οι κύριοι χρήστες της προτεινόμενης μεθοδολογίας, μαζί με τους μηχανικούς περιβάλλοντος που σχεδιάζουν και λειτουργούν συστήματα αξιοποίησης νερού (φράγματα και αρδευτικά δίκτυα).

Share this!