Π.6.1 Σεμινάρια κατάρτισης

Το παραδτέο Π.6.1 ανήκει στο πακέτο εργασίας 6 “Εκπαίδευση και προώθηση του εργαλείου”, task 6.1.4. εκπαιδευτικές εκδηλώσεις για τη χρήση του υδροοικολογικού εργαλείου.

Στο πλαίσιο της ΕΕ6 «Εκπαίδευση και προώθηση του εργαλείου», για τις δράσεις δικτύωσης και περαιτέρω δημοσιότητας του έργου, η πρόταση προβλέπει τις μετακινήσεις μελών της ομάδας έργου, προκειμένου να προωθήσουν το αντικείμενο και τους στόχους του έργου. Τέτοιες δράσεις αποσκοπούν στη διεύρυνση της βιωσιμότητας του έργου αφενός μέσω της σύναψης συνεργασιών με εταιρείες οι οποίες εμπορεύονται προϊόντα που έχουν άμεση σχέση με την υδροοικολογική πλατφόρμα, και αφετέρου μέσω της προώθησης του έργου σε συνέδρια και ημερίδες που βρίσκουν μεγάλη απήχηση στο κοινό.
Παρακάτω παρουσιάζονται οι δράσεις δικτύωσης που πραγματοποιήθηκαν από την AVMap κατά τη διάρκεια της 1ης περιόδου αναφοράς.

Share this!