Π.5.1 Αξιολόγηση και επικύρωση του υδρο-οικολογικού μοντέλου

Το παραδοτέο Π.5.1 ανήκει στο πακέτο εργασίας 5 “Εφαρμογή, Αποτίμηση και Πιστοποίηση του Υδροοικολογικού εργαλείου Ecoflow”. Υπεύθυνος φορέας Δ.Αργυρόπουλος & Συνεργάτες Ο.Ε.

Στο παρόν παραδοτέο παρουσιάζεται η εφαρμογή του υδρο-οικολογικού Εργαλείου ECOFLOW σε πιλοτικές περιοχές στον Άνω Αχελώο: στην περιοχή Τριπόταμο και στις περιοχές ανάντη και κατάντη φράγματος Μεσοχώρας και, ακολούθως, αξιολογείται το εργαλείο και πιστοποιείται η αποτελεσματικότητα του σε διάφορα επίπεδα.

Share this!