Π.4.3 Ανάπτυξη και ανάλυση των διαδικασιών του υδρο-οικολογικού εργαλείου

Το παραδοτέο Π.4.3 ανήκει στο πακέτο εργασίας 4 “Ανάπτυξη υδρο-οικολογικού μοντέλου για ποτάμια”, task 4.3. Ανάπτυξη και ανάλυση των διαδικασιών του υδροοικολογικού εργαλείου. Υπεύθυνος Φορέας: AVMap GIS Α.Ε.

Στα πλαίσια του ΠΕ4 «Ανάπτυξη υδρο-οικολογικού μοντέλου για ποτάμια», συντάχθηκε η μελέτη 4.3 αναφορικά με την ανάπτυξη και την ανάλυση των διαδικασιών του υδροοικολογικού εργαλείου που αναπτύσσεται στα πλαίσια του ECOFLOW. Το συγκεκριμένο παραδοτέο συνδέεται με τα παραδοτέα των πακέτων εργασίας 2 και 3, αξιοποιώντας τα αποτελέσματά τους για τον καθορισμό των απαιτήσεων των δεδομένων που θα χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη των διαδικασιών του υδρο-οικολογικού εργαλείου, καθώς επίσης και με όλα τα παραδοτέα του πακέτου εργασίας 4 που αφορούν την ανάπτυξη της πλατφόρμας.

Η μελέτη που ακολουθεί περιγράφει της δύο υπομονάδες λογισμικού που αποτελούν τις βασικές λειτουργίες του υδρο-οικολογικού εργαλείου, συνδυαστικά με τα δεδομένα τα οποία απαιτούνται για τη λειτουργία τους. Πιο συγκεκριμένα, στο παραδοτέο 4.3 δίνεται ένα διάγραμμα ροής των βημάτων που θα ακολουθήσει ο χρήστης για την εκτίμηση της βέλτιστης οικολογικής παροχής και αναλύονται τα πρωτογενή και δευτερογενή δεδομένα που απαιτούνται για τη λειτουργία των δύο υπομονάδων λογισμικού αναφορικά με την εκτίμηση της βέλτιστης οικολογικής παροχής και την υποστήριξη λήψης αποφάσεων, αντίστοιχα. Ακολούθως, περιγράφονται με συνοπτικό τρόπο τα λειτουργικά στάδια των δύο υπομονάδων λογισμικού, τα οποία περιλαμβάνουν τον ορισμό των παραμέτρων, τον υπολογισμό και τέλος την παρουσίαση των αποτελεσμάτων, ενώ τέλος δίνεται ένα διάγραμμα ροής το οποίο παρουσιάζει τον τρόπο που αλληλεπιδρά ο χρήστης με τις υπομονάδες λογισμικού, καθώς και η αλληλεπίδραση αυτών με το υπόλοιπο σύστημα.

Share this!