Π.4.2 Οργάνωση των δεδομένων και δημιουργία βάσης δεδομένων

Το παραδοτέο Π.4.2 ανήκει στο πακέτο εργασίας 4 “Ανάπτυξη υδρο-οικολογικού μοντέλου για ποτάμια”, task 4.2. Βάση δεδομένων. Υπεύθυνος εργασίας: AVMap GIS A.E.

Κατά την πρώτη περίοδο υλοποίησης του έργου, στα πλαίσια του ΠΕ4 “Ανάπτυξη υδρο-οικολογικού μοντέλου για ποτάμια”, συντάχθηκε η μελέτη 4.2. αναφορικά με την οργάνωση των δεδομένων και τη δημιουργία της βάσης δεδομένων της υδροοικολογικής πλατφόρμας που αναπτύσσεται στο ECOFLOW.

Το συγκεκριμένο παραδοτέο συνδέεται με τα παραδοτέα των πακέτων εργασίας 1,2 και 3, καθώς αξιοποιεί τα αποτελέσματα τους για την ανάπτυξη της βάσης δεδομένων, καθώς επίσης και με όλα τα παραδοτέα του πακέτου εργασίας 4 που αφορούν την ανάπτυξη της πλατφόρμας. Η μελέτη που ακολουθεί περιγράφει την αρχιτεκτονική λειτουργίας της πλατφόρμας και το είδος των δεδομένων που αυτή χρησιμοποιεί. Το παραδοτέο 4.2. περιλαμβάνει την παρούσα μελέτη, το αρχείο excel με τους τύπους δεδομένων, τη βάση με τα raster γεωχωρικά δεδομένα, τη βάση με τα vector γεωχωρικά δεδομένα και τη βάση δεδομένων των χρηστών.

Share this!