Π.4.1 Σχεδιασμός Ανάλυσης Απαιτήσεων Υδρο-οικολογικής πλατφόρμας ECOFLOW

Το παραδοτέο Π.4.1 ανήκει στο πακέτο εργασίας 4 “Ανάπτυξη υδροοικολογικού μοντέλου για ποτάμια”, task 4.1. Ανάλυση Απαιτήσεων. Υπεύθυνος Φορέας: AVMap GIS Α.Ε.

Κατά την πρώτη περίοδο υλοποίησης του έργου, συντάχθηκε η μελέτη ανάλυσης των απαιτήσεων και προδιαγραφών της υδροοικολογικής πλατφόρμας που αναπτύσσεται στο ECOFLOW. Η μελέτη περιλαμβάνει τις λειτουργικές και μη λειτουργικές απαιτήσεις του συστήματος, τις φάσεις ανάπτυξης και τη μεθοδολογία σχεδιασμού και ανάπτυξης της υδροοικολογικής πλατφόρμας, τις τεχνολογίες ανάπτυξης, τη βάση δεδομένων και τα δεδομένα της πλατφόρμας, τα υποσυστήματα της, τις απαιτήσεις του επιπέδου παρουσίασης, τη μεταφορά τεχνογνωσίας, αλλά και τη διαχείριση ποιότητας και κινδύνου.

Η παρούσα μελέτη Π.4.1 συνδέεται με τα παραδοτέα των πακέτων εργασίας 1, 2 και 3, καθώς αξιοποιεί τα αποτελέσματά τους για τον καθορισμό των απαιτήσεων του συστήματος. Η μελέτη αποτελεί τον άξονα αναφοράς και καθοδήγησης των υπόλοιπων παραδοτέων του πακέτου εργασίας 4 που αφορούν στην ανάπτυξη της υδρο-οικολογικής πλατφόρμας. Επιπλέον, επισημαίνονται ζητήματα που αφορούν τόσο στη δοκιμαστική λειτουργία της πλατφόρμας (πακέτο εργασίας 5), όσο και την εκπαίδευση των χρηστών (πακέτο εργασίας 6).

Share this!