Π.2.2 Οδηγός για την προσαρμογή των οικοσυστημικών μοντέλων σε άλλους τύπους υδάτινων σωμάτων

Το παραδοτέο Π.2.2 ανήκει στο πακέτο εργασίας 2 “Εννοιολογική ανάλυση και ανάπτυξη της μεθόδου εκτίμησης της οικολογικής παροχής”, task Τεχνική έκθεση. Υπεύθυνος Φορέας: ΕΛΚΕΘΕ

Το συγκεκριμένο παραδοτέο 2.2 αποτελεί έναν οδηγό για την προσαρμογή των οικοσυστημικών μοντέλων σε άλλους τύπους υδάτινων σωμάτων. Για το σκοπό αυτό γίνεται αναλυτική περιγραφή των μοντέλων προσομοίωσης ενδιαιτήματος, του τρόπου συλλογής δεδομένων για την εκτίμηση των καμπυλών καταλληλότητας ενδιαιτήματος και της διαδικασίας προσαρμογής των μοντέλων σε διαφορετικούς τύπους υδάτινων σωμάτων.

Τα μοντέλα προσομοίωσης ενδιαιτήματος (οικοσυστημικά μοντέλα) είναι στατιστικά μοντέλα με πολλές εφαρμογές. Χρησιμοποιούνται κυρίως σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων που αφορούν τη διαχείριση υδατικών οικοσυστημάτων. Μέσω αυτών των μοντέλων μπορεί ο χρήστης να λάβει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τους υδρόβιους οργανισμούς που βρίσκονται στην περιοχή ενδιαφέροντος και να τις ενσωματώσει στις αποφάσεις που καλείται να πάρει ως προς την κατασκευή έργων στη κοίτη των ποταμών αλλά και ως προς τη διαχείριση των υδατικών αποθεμάτων γενικότερα.

Υπό προϋποθέσεις εξετάζεται η προσαρμογή των μοντέλων προσομοίωσης σε άλλους τύπους υδάτινων σωμάτων. Εφόσον πληρούνται τα απαραίτητα κριτήρια για τη μεταφορά των δεδομένων που προέρχονται από μία κατηγορία των μοντέλων προσομοίωσης ενδιαιτήματος, ακολουθεί η υδραυλική προσομοίωση ως βασικό στάδιο της προτεινόμενης μεθοδολογίας για την εκτίμηση της οικολογικής παροχής στα ελληνικά δεδομένα.

Share this!