Π.1.1 Αξιολόγηση των υπαρχόντων εργαλείων εκτίμησης της οικολογικής παροχής

Το παραδοτέο Π.1.1 ανήκει στο πακέτο εργασίας 1 “Βιβλιογραφική Έρευνα και εκτίμηση για το βέλτιστο υπάρχον εργαλείο εκτίμησης της οικολογι-κής παροχής”, task Τεχνική Έκθεση. Υπεύθυνος Φορέας: ΕΛΚΕΘΕ.

Στο παρόν κείμενο αναλύεται με βάση την υφιστάμενη κατάσταση η πραγματικότητα σχετικά με την οικολογική παροχή στην Ελλάδα και διεθνώς. Ο στόχος της επικείμενης ερευνητικής προσπάθειας είναι να αναπτυχθεί μια μεθοδολογία κατάλληλα προσαρμοσμένη στις ελληνικές συνθήκες για την εκτίμηση και εφαρμογή της οικολογικής παροχής σε ποτάμια που έχουν φράγματα ή έντονες απολήψεις νερού, η οποία να λαμβάνει υπόψη τη διατήρηση της υγείας και την ακεραιότητα των υδατικών οικοσυστημάτων. Συγκεκριμένα αναλύεται η βιβλιογραφία και συγκεντρώνονται ορισμοί που απαντώνται διεθνώς καθώς και το νομικό πλαίσιο που υπάρχει σε χώρες οι οποίες υποστηρίζουν τις εν λόγω πρακτικές.

Επιπλέον γίνεται σύντομη αναφορά στην Ευρωπαϊκή Οδηγία Πλαίσιο σχετικά με την ποιοτική κατάσταση των υδάτων. Παράλληλα αναλύονται τα συστήματα ταξινόμησης και οι βασικές μεθοδολογίες με βάση τις οποίες γίνεται προσπάθεια εκτίμησης της οικολογικής παροχής παραθέτοντας τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα τους. Στη συνέχεια καταγράφονται οι πλέον σύγχρονες τάσεις και η κατεύθυνση που δύναται να ακολουθήσει η Ελλάδα μέσα από προτεινόμενες μεθόδους που έχουν εφαρμοστεί με επιτυχία σε άλλες χώρες και είναι εφικτό μέσα από την προσαρμογή τους στα ελληνικά δεδομένα να οδηγήσουν σε όσο το δυνατόν πληρέστερα αποτελέσματα. Στο επόμενο στάδιο λαμβάνοντας υπόψη την βιβλιογραφική ανασκόπηση, αναφέρονται τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν ώστε να διαμορφωθεί η δομή της μεθοδολογίας που θα εφαρμοστεί με βάση τα ελληνικά δεδομένα.

Ορίζονται τα επιθυμητά χαρακτηριστικά και μπαίνουν οι βάσεις για την εφαρμογή μίας μεθόδου η οποία στηρίζεται στις αρχές της προσομοίωσης ενδιαιτημάτων. Στα πλαίσια αυτά γίνεται επεξήγηση της διαδικασίας υπολογισμού των καμπυλών καταλληλότητας ενδιαιτήματος για συγκεκριμένα είδη της ελληνικής ιχθυοπανίδας καθώς και η ενσωμάτωση αυτών σε μαθηματικά μοντέλα προσομοίωσης, τα οποία με τη σειρά τους θα οδηγήσουν σε ένα σύστημα λήψης αποφάσεων το οποίο θα απευθύνεται σε διαχειριστές νερού και σε αρμόδιες αρχές (των Διευθύνσεων Υδάτων των Περιφερειών) προσφέροντάς τους ένα εργαλείο για θα βελτιώσουν τις επιδόσεις τους στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων για την διαχείριση των υδάτων.

Share this!