ΠΕ 6: Εκπαίδευση και προώθηση του λογισμικού εκτίμησης της οικολογικής παροχής

Τύπος Έρευνας: Βιομηχανική

Συμμετέχοντες: ΕΚΠΑ, ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ. & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, AVMAP, ΕΛΚΕΘΕ

Διάρκεια: 6 μήνες

Μια σημαντική συνιστώσα σε κάθε πολιτική διαχείρισης νερού είναι να θέσει συμβιβασμούς μεταξύ των περιβαλλοντικών στόχων και των οικονομικών συμφερόντων ώστε να επιλύσει συγκρούσεις μεταξύ των χρηστών του ύδατος. Πώς οι συγκρούσεις θα επιλυθούν εξαρτάται εν μέρει από τις αντιλήψεις και τη στάση των χρηστών σχετικά με το νερό και την ανάγκη για προστασία του περιβάλλοντος. Η εξαιρετικά ανομοιογενής κατανομή των βροχοπτώσεων στην Ελλάδα, καθιστά το νερό έναν περιορισμένο πόρο, ιδίως στο ανατολικό τμήμα της χώρας και ως εκ τούτου, η εκμετάλλευση των ποταμών είναι έντονη. Οι μέχρι τώρα πρακτικές διαχείρισης νερού λάμβαναν υπόψη μόνο τις ανθρωπογενείς ανάγκες χωρίς να εκτιμούν και να συνυπολογίζουν τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις και τη διαθεσιμότητα των υδατικών πόρων. Η ανάπτυξη και χρήση του συγκεκριμένου υδροοικολογικού λογισμικού θα προσφέρει σημαντικά στην ενσωμάτωση ολοκληρωμένων και προσαρμοστικών προσεγγίσεων στην εφαρμογή πρακτικών διαχείρισης. Οι Διεύθυνσεις Υδάτων στις Περιφερειακές αρχές καθώς και το Υπουργείο Περιβάλλοντος θα είναι οι κύριοι χρήστες του λογισμικού αυτού, μαζί με τους μηχανικούς περιβάλλοντος που σχεδιάζουν και λειτουργούν συστήματα αξιοποίησης νερού (φράγματα και αρδευτικά δίκτυα). Έτσι, θα πραγματοποιηθεί μια έντονη προσπάθεια προώθησης και κατάρτισης στο παραχθέν λογισμικό προκειμένου να καταστεί το εργαλείο αυτό πολύτιμο για τις Διαδικασιες αξιολόγησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που επιβάλλονται από την Ελληνική Νομοθεσία. Ως εκ τούτου, 4 σεμινάρια κατάρτισης (διάρκειας 3 ημερών το καθένα) για την χρήση του ανωτέρω εργαλείου θα οργανωθούν από το ΕΚΠΑ και την AVMAP όπου εκπρόσωποι από τους παραπάνω χρήστες θα κληθούν να συμμετάσχουν, ενώ ένα φυλλάδιο θα αναπτυχθεί και θα διανεμηθεί σε αυτά τα γεγονότα ως έγγραφο προσανατολισμού για το μοντέλο-λογισμικό. Επιπλέον, μια ιστοσελίδα θα δημιουργηθεί για να ενημερώνει τους χρήστες και το κοινό για τα αποτελέσματα του έργου και για όλα τα παραδοτέα.

Παραδοτέα

D.6.1. 4 σεμινάρια κατάρτισης για τη χρήση του λογισμικού εκτίμησης της οικολογικής παροχής

D.6.2. ένα φυλλάδιο με οδηγίες για τη χρήση του λογισμικού

D.6.3. μια ιστοσελίδα για την διάδοση των αποτελεσμάτων και τα παραδοτέα του έργου

Share this!