ΠΕ 5: Εφαρμογή, αξιολόγηση και πιστοποίηση του λογισμικού εκτίμησης οικολογικής παροχής

Τύπος Έρευνας: Πειραματική Ανάπτυξη

Συμμετέχοντες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ. & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, AVMAP, ΕΛΚΕΘΕ

Διάρκεια: 8 μήνες

Το πακέτο εργασίας 5 στοχεύει στην αξιολόγηση του λογισμικού που θα αναπτυχθεί στο έργο μέσω της πειραματικής εφαρμογής του σε υδάτινα σώματα του ίδιου τύπου με αυτά που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάπτυξη του, τα οποία θα επιλεχθούν στην πορεία του έργου.

Για την εφαρμογή και την αξιολόγηση της απόδοσης του βελτιστοποιημένου υδρο-οικολογικού μοντέλου θα πραγματοποιηθούν επιτόπιες μετρήσεις υδρολογικών χαρακτηριστικών καθώς και των ενδιαιτημάτων των ειδών – στόχων, σε τομείς ποταμών που παρουσιάζουν παρόμοια τυπολογικά χαρακτηριστικά με αυτά των βασικών περιοχών μελέτης (πάνω στις οποίες στηρίχθηκε η δημιουργία του λογισμικού).

Οι υδρολογικές και βιολογικές συνθήκες θα περιγραφούν κάτω από διάφορες εποχές και ανθρωπογενείς πιέσεις και τα αποτελέσματα των μετρήσεων θα συγκριθούν με τις εκτιμήσεις του ανωτέρω μοντέλου. Η σύγκριση των προσομοιωμένων έναντι των μετρούμενων τιμών των βιολογικών παραμέτρων θα προσφέρει τις απαραίτητες πληροφορίες για την επικύρωση του μοντέλου και αν η επίδοση του μοντέλου είναι χαμηλότερη από ένα συγκεκριμένο όριο (π.χ. r <0.7) θα ακολουθεί αναπροσαρμογή και βελτιστοποίηση του (επανάληψη των ενέργειων από τα ΠΕ 3-5).

Παραδοτέα

Δ.5.1. Έκθεση με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και επικύρωσης του υδρο-οικολογικού μοντέλου.

Share this!