ΠΕ 3: Συλλογή δεδομένων και ανάπτυξη αλγορίθμων

Τύπος Έρευνας: Βασική/ Πειραματική Ανάπτυξη

Συμμετέχοντες: ΕΛΚΕΘΕ, ΕΚΠΑ

Διάρκεια: 16 μήνες

Το ΠΕ3 στοχεύει στην διαδικασία οικοδόμησης του υδρο-οικολογικού μοντέλου με τη συλλογή των απαραίτητων βιολογικών και υδρολογικών δεδομένων που περιγράφονται στο ΠΕ2. Η εφαρμογή αυτού του μοντέλου απαιτεί, πέραν των υδραυλικών μετρήσεων, λεπτομερή γνώση του οικοτόπου και των απαιτήσεων των ειδών-στόχων για την εξασφάλιση της καλής οικολογικής ποιότητας. Οι απαιτήσεις των ιχθυοκοινωνιών σε συγκεκριμένα ενδιαιτήματα απεικονίζονται σε συγκεκριμένoυς δείκτες που είναι γνωστοί ως Δείκτες Καταλληλότητας των Ενδιαιτημάτων (Habitat Suitability index – HSIs), οι οποίες είναι καμπύλες που περιγράφουν την καταλληλότητα των ενδιαιτημάτων για διάφορα είδη-στόχους.

Δεδομένα πεδίου σχετικά με την προτίμηση διαφόρων ειδών ψαριών σε συγκεκριμένα ενδιαιτήματα και πως αυτή μεταβάλλεται εποχικά και σε σχέση με την διαθέσιμη παροχή θα συλλέγονται συνεχώς στις επιλεχθείσες περιοχές μελέτης. Αυτές οι περιοχές θα επιλεγούν με τη χρήση ειδικών υδροοικολογικών και βιολογικών κριτηρίων ώστε να εξασφαλίζεται η εκπροσώπηση μιας σημαντικής ποικιλίας των Ελληνικών υδάτινων οικοσυστημάτων και ειδών ψαριών.

Τα στοιχεία που θα συλλεγούν θα υποστούν στατιστική επεξεργασία σε βάθος και το αποτέλεσμα θα είναι η ανάπτυξη συγκεκριμένων αλγορίθμων που περιγράφουν την σχέση των βιολογικών δεικτών και των συναφών υδρομορφολογικών συνθηκών.

Αυτοί οι αλγόριθμοι θα χρησιμοποιηθούν σε επόμενο πακέτο εργασίας προκειμένου να ενσωματωθούν σε ένα φιλικό προς το χρήστη λογισμικό, για την εκτίμηση των ελάχιστων οικολογικών απαιτήσεων νερού για την διατήρηση του υπάρχοντος υδάτινου οικοσυστήματος.

Παραδοτέα

Δ.3.1 Μια έκθεση που παρουσιάζει τις εκτιμώμενες καμπύλες καταλληλότητας ενδιαιτημάτων και τους συναφείς αλγορίθμους που θα χρησιμοποιηθούν ως βάση για την το μοντέλο εκτίμησης της οικολογικής παροχής

Δ.3.2 Μια βάση δεδομένων με όλα τα βιολογικά και υδρομετεωρολογικά δεδομένα που συλλέγονται στις πιλοτικές περιοχές εφαρμογής του έργου

Share this!