ΠΕ 2: Εννοιολογική ανάλυση και ανάπτυξη της μεθόδου εκτίμησης της οικολογικής παροχής

Τύπος Έρευνας: Βασική

Συμμετέχοντες: ΕΛΚΕΘΕ, ΕΚΠΑ, ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣΔ. & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Διάρκεια: 10 μήνες

Οι επιλεγμένες μεθοδολογίες από το πακέτο εργασίας 1 θα αναλυθούν και να βελτιστοποιηθούν, σχεδιαστικά, σε ένα εργαλείο για την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των ανθρωπογενών παρεμβάσεων στη ροή, προσαρμοσμένο στις περιβαλλοντικές και βιολογικές ιδιαιτερότητες της Ελλάδας (ξηροθερμικές συνθήκες, μικρό μέγεθος ποταμών, εποχιακές ξηρασίες, κ.λπ.).

Για τον σκοπό αυτό θα πραγματοποιηθεί μοντελοποίηση των ενδιαιτημάτων των βιολογικών δεικτών (ψάρια) η οποία είναι απαραίτητη για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της μειωμένης ροής στην ποσότητα και την ποιότητα των οικοτόπων.

Από μεθοδολογικής απόψεως, τα μοντέλα των ενδιαιτημάτων αποσκοπούν στον υπολογισμό του δείκτη οικολογικής ποιότητας του ποταμού που βασίζεται στο στην ποσότητα και ποιότητα των διαθέσιμων μικροενδιαιτημάτων για τα διάφορα είδη οργανισμών και στάδια ζωής τους κάτω από διαφορετικά επίπεδα ροής.

Τα δύο βασικά συστατικά των μοντέλων ενδιαιτημάτων είναι το υδραυλικό και το οικολογικό και για αυτό τον σκοπό θα πραγματοποιηθεί ένα εντατικό πρόγραμμα παρακολούθησης υδρομορφολογικών (παροχή νερού, στάθμη, ταχύτητα ροής, κτλ) καθώς και βιολογικών (αναγνώριση / παρουσία ειδών, αφθονία ιχθυοπληθυσμών, κτλ) παραμέτρων, στις πιλοτικές περιοχές εφαρμογής του έργου για την απόκτηση των απαραίτητων δεδομένων. 

Επιπλέον, θα χρησιμοποιηθεί η μεθοδολογία IFIM, η οποία είναι ένα εργαλείο διαχείρισης υδάτινων πόρων και υποστήριξης λήψης αποφάσεων, που εφαρμόζεται με επιτυχία σε άλλα μέρη του κόσμου και θα τροποποιηθεί κατάλληλα για να γίνει συμβατή με τις ελληνικές περιβαλλοντικές συνθήκες. Η IFIM ενσωματώνει στάθμιση και ιεράρχηση των διαχειριστικών σεναρίων, λαμβάνοντας υπόψη τις βιολογικές, κοινωνικές, πολιτικές, και οικονομικές παραμέτρους ώστε να βοηθήσει τη διαδικασία επιλογής των σχεδίων διαχείρισης υδατικών πόρων.

Έτσι, αυτό το εργαλείο θα πρέπει να συνδέεται με το προαναφερθέν υδρο-οικολογικό μοντέλο, προκειμένου να προσφέρει ένα πλήρες εργαλείο υποστήριξης αποφάσεων για τον χρήστη του λογισμικού ECOFLOW.

Παραδοτέα

Δ.2.1 Μια έκθεση με το σχεδιασμό των προσαρμοσμένων στις ελληνικές συνθήκες  εργαλείων μοντελοποίησης των ενδιαιτημάτων και του IFIM.

Δ.2.2 Έναν οδηγό για την επανάληψη της διαδικασίας προσαρμογής και προσομοίωσης των ενδιαιτημάτων σε άλλους τύπους υδάτινων σωμάτων.

Share this!