ΠΕ 1: Αξιολόγηση των υπαρχόντων εργαλείων εκτίμησης της οικολογικής παροχής

Τύπος Έρευνας: Βασική

Συμμετέχοντες: ΕΛΚΕΘΕ, ΕΚΠΑ

Διάρκεια: 6 μήνες

Το ΠΕ1 καλύπτει το θεωρητικό μέρος για την οικολογική παροχή του ποταμού, με στόχο την ανάπτυξη γενικών αρχών και στόχων μιας αποδεκτής προσέγγισης για την εκτίμηση της ελάχιστης οικολογικής παροχής.

Υπάρχει εκτεταμένη διεθνή βιβλιογραφία που περιγράφει μεθοδολογίες εκτίμησης της οικολογικής παροχής και εφαρμογές της. Θα γίνει βιβλιογραφική ανασκόπιση με σκοπό την αποσαφήνιση των εννοιών και την περιγραφή των υπαρχόντων μεθόδων.

Τα βασικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για την εφαρμογή των σχετικών μεθόδων, οι απαιτήσεις και οι δυνατότητες εφαρμογής των μεθόδων που χρησιμοποιούνται συνήθως, σε διεθνές επιπεδο θα παρουσιαστούν, συμπεριλαμβανομένων μιας συζήτησης για τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της καθε μιας.

Αυτή η ανασκόπιση θα αποκαλύψει τα κενά γνώσης στη σημερινή κατανόηση του τρόπου με τον οποίο η μείωση της παροχής επηρεάζει τη δομή και τη λειτουργία των ποτάμιων οικοσυστήματων.

θα παρέχει επίσης μια πλατφόρμα για την ανάπτυξη των τεχνικών πληροφοριών που απαιτούνται για τη δημιουργία του συστήματος υπολογισμού οικολογικά αποδεκτών παροχών.

Συγκεκριμένα κριτήρια θα πρέπει να τεθούν για την αξιολόγηση της βέλτιστης μεθοδολογίας που θα μπορούσε να τύχει περαιτέρω επεξεργασίας στα επόμενα πακέτα εργασίας:

1) να ακολουθεί τις προδιαγραφές της Οδηγίας  Πλαίσιο για τα Ύδατα (2000/60/ΕΕ) και να πληρεί τις απαιτήσεις των άλλων περιβαλλοντικών πολιτικών

2) να είναι εφαρμόσιμη στις Ελληνικές συνθήκες

3) να έχει μια καλή βιολογική βάση

4) να προσφέρει δυνατότητες μοντελοποίησης

5) να μπορεί να ενσωματωθεί σε μια εργαλείο διαχείρισης

Η εννοιολογική ανάλυση και κατανόηση που θα έχει αποκτηθεί κατά τη διάρκεια αυτής της Δραστηριότητας θα υποστηρίξει και όλα τα επόμενα Πακέτα Εργασίας

Παραδοτέα

Δ.1.1 Μια έκθεση με τα αποτελέσματα της ανασκόπησης της βιβλιογραφίας και εκτίμηση για το καλύτερο διαθέσιμο εργαλείο /μέθοδο για την εκτίμηση της οικολογικής ροής

Share this!