Ινστιτούτο Έρευνας για την Ολοκληρωμένη Διαχείρηση των Παράκτιων Ζωνών – Πολυτεχνείο της Βαλένθια

To Ινστιτούτο de Investigacion per la Gestion Integrada de Zonas Costeras – (IGIC) εντάσσεται στο Πολυτεχνείο της Βαλένθια (UPV) (Ισπανία) και έχει ως κύριους τομείς δραστηριότητας:

  1. απόκτηση γνώσης σχετικά με τη λειτουργία των οικοσυστημάτων
  2. ανάπτυξη εργαλείων παρακολούθησης των οικοσυστημάτων
  3. ανάπτυξη και αξιολόγηση σχεδίων διαχείρισης φυσικών πόρων

Η ερευνητική ομάδα του Ινστιτούτου IGIC επικεντρώνεται στους παρακάτω υποτομείς δραστηριότητας:

  1. Την ανάπτυξη μοντέλων καταλληλότητας ενδιαιτήματος για την ιχθυοπανίδα, τα μακροασπόνδυλα και την παρόχθια βλάστηση σε κλίμακα μεγέθους από επίπεδο λεκάνης απορροής έως και την μικροκλίμακα.
  2. Επιπλέον, στην ανάπτυξη τεχνητά νευρωνικών δικτύων (neural networks), μοντέλων ασαφούς λογικής (fuzzy logic) και πολυκριτηριακής ανάλυσης (random forests).

Τελευταία γίνεται χρήση συνόλου μοντέλων, τα οποία αποτελούνται από συνδυασμούς μοντέλων που στοχεύουν στην ανάπτυξη και βελτίωση καινοτόμων αλγορίθμων για πρόγνωση της μεταβολής των ενδιαιτημάτων διαφόρων οργανισμών.

Share this!