Δ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & Συνεργάτες

Επιστημονικός Υπεύθυνος: MSc Δημήτριος Αργυρόπουλος

Η εταιρεία «Δ. Αργυρόπουλος και συνεργάτες» ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2007 από τον Δημήτριο Αργυρόπουλο ο οποίος είναι νόμιμος εκπρόσωπος και διευθύνων σύμβουλος. 

Η εταιρεία παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε περιβαλλοντικά θέματα εκπονώντας μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ), στρατηγικές μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΣΜΠΕ), μελέτες περιβαλλοντικής διαχείρισης, υδραυλικές μελέτες, υπηρεσίες περιβαλλοντικής παρακολούθησης των εκάστοτε έργων καθώς και υπηρεσίες επιστημονικής έρευνας για την περιβαλλοντική προστασία  και τη δημόσια υγεία. Στις δραστηριότητες της εταιρείας εντάσσονται επιπρόσθετα και περιβαλλοντικά και εκπαιδευτικά προγράμματα πάνω σε θέματα τόσο του περιβάλλοντος όσο και δημόσιας υγείας. 

Share this!