Δελτίο Τύπου 19/12/2013

Το ECOFLOW στον Αχελώο και στον Άραχθο

Το έργο ECOFLOW υλοποιείται από το Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων του ΕΛΚΕΘΕ, το Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αθηνών, και τις επιχειρήσεις: Δ. Αργυρόπουλος & Συνεργάτες Ο.Ε., και AVMAP GIS A.E. Στόχος του έργου είναι η δημιουργία μιας συστηματικής και τυποποιημένης διαδικασίας, αλλά και ενός υπολογιστικού εργαλείου, για την αξιολόγηση των οικολογικά αποδεκτών ροών σε ποταμούς και ρέματα των οποίων η ροή επηρεάζεται από την ανάπτυξη έργων υδρομάστευσης (φράγματα, λιμνοδεξαμενές, αντλητικά συγκροτήματα, κτλ).

Share this!