Δελτίο Τύπου 17/4/2013

Ανάβυσσος, 17/4/2013

Το Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών ανέλαβε την υλοποίηση του νέου  ερευνητικού προγράμματος:

Σύστημα εκτίμησης της αποδεκτής oικολογικής παροχής σε ποτάμια της Ελλάδας (ECOFLOW),

στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα” του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς ΕΣΠΑ 2007-2013.

Το έργο ECOFLOW στοχεύει να δημιουργήσει μια συστηματική και τυποποιημένη διαδικασία για την αξιολόγηση των οικολογικά αποδεκτών ροών σε ποταμούς και ρέματα των οποίων η ροή επηρεάζεται από την ανάπτυξη έργων υδρομάστευσης (φράγματα, λιμνοδεξαμενές, αντλητικά συγκροτήματα, κτλ). Η ροή των τρεχούμενων νερών στηρίζει τον ιστό της ζωής, και την οικολογική ποιότητα των υδάτων σε ολόκληρη την λεκάνη απορροής ποταμού.

Το καθεστώς υπολογισμού της ελάχιστης οικολογικής παροχής έχει μελετηθεί ελάχιστα στην Ελλάδα,

και παραμένει μια άγνωστη μεταβλητή που καθορίζεται με τρόπο μη επιστημονικό, στον σχεδιασμό έργων υδρομάστευσης. Μια κοινοπραξία επιστημόνων και μελετητών τέτοιων έργων διαχείρισης νερού, θα εργαστούν από κοινού για την εξεύρεση μιας επιστημονικά αποδεκτής μεθόδου για την εκτίμηση της οικολογικής παροχής σε διάφορους τύπους ποταμών, κάτι που αποτελεί σημαντική συμβολή στην προστασία της ποιότητας των υδάτινων οικοσυστημάτων σε Εθνικό επίπεδο.

Το έργο χρηματοδοτείται από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας με συνολικό προυπολογισμό 703.000 ευρώ και θα διαρκέσει 30 μήνες. Θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με το Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αθηνών, και τις επιχειρήσεις: Αργυρόπουλος & Συνεργάτες Ο.Ε., και  AVMAP GIS A.E.

Share this!