Δελτίο Τύπου 08/01/2014

Το έργο ECOFLOW στοχεύει να δημιουργήσει μια συστηματική και τυποποιημένη διαδικασία για την αξιολόγηση των οικολογικά αποδεκτών ροών σε ποταμούς και ρέματα των οποίων η ροή επηρεάζεται από την ανάπτυξη έργων υδρομάστευσης (φράγματα, λιμνοδεξαμενές, αντλητικά συγκροτήματα, κτλ).

Στα πλαίσια του έργου η εταιρεία AVMap GIS A.E., δρώντας ως εταίρος της κοινοπραξίας του έργου, έχει ξεκινήσει την ανάπτυξη της διαδικτυακής πλατφόρμας, για τον υπολογισμό της βέλτιστης περιβαλλοντικής ροής σε ποτάμια.

Η συλλογή των δεδομένων για την ανάπτυξη της πλατφόρμας θα πραγματοποιείται από το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) και το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) ενώ η εταιρεία Δ. Αργυρόπουλος & Συνεργάτες  θα συμβάλει στην ανάπτυξη των αλγορίθμων.

Το προτεινόμενο μοντέλο προσομοίωσης που θα υλοποιείται από τη διαδικτυακή πλατφόρμα θα είναι ένα σημαντικό εργαλείο λήψης αποφάσεων για την επίλυση σύνθετων προβλημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης, σχετιζόμενων με την οικονομική ανάπτυξη και την βιωσιμότητα του περιβάλλοντος, που συνήθως περιλαμβάνουν πολλαπλά κριτήρια που πρέπει να ληφθούν υπ’ όψη και εν συνεχεία να αξιολογηθούν ισοδύναμα.

Το εν λόγω μοντέλο θα εφαρμοστεί επίσης για να εκτιμήσει την ελάχιστη οικολογική ροή υδάτων κατά την φάση σχεδιασμού φραγμάτων και έργων άρδευσης, όπως ορίζει η εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία – EC/2000/60.Στόχος του εργαλείου είναι να χρησιμοποιηθεί από δημόσιες αρχές που είναι υπεύθυνες για την εφαρμογή πρακτικών διαχείρισης νερού, ώστε να διευκολύνει την επίτευξη της ελάχιστης ροής νερού μετά από υδραυλικά έργα, όπως επίσης και από εταιρείες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών που συνεισφέρουν στην σχεδίαση και την περιβαλλοντική αδειοδότηση τέτοιων έργων.

Το έργο χρηματοδοτείται από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας στα πλαίσια του Προγράμματος: Συνεργασία 2011 / ΕΣΠΑ 2007 – 2013.

Share this!