Αφίσα Ημερίδας 26 Μαΐου 2014

Αφίσα ενημέρωσης για την Ημερίδα που θα διενεργηθεί στα πλαίσια του έργου στις 26 Μαΐου 2014.

Θεματολογία

  • Η σημασία της ορθής εκτίμησης της οικολογικής παροχής
  • Η σημασία των ψαριών ως ενδείκτες
  • Εκτίμηση και υλοποίηση περιορισμών οικολογικής παροχής σε μεγάλα Υ/Η έργα: Η περίπτωση του Αχελώου
  • Η επίδραση του ιζήματος των ενδιαιτημάτων στην οικολογική παροχή
  • Νομοθετικά κενά και ελλείψεις
  • Σχεδιασμός επιστημονικών εργαλείων για την υποβοήθηση λήψης αποφάσεων
Share this!