Π.2.1 Σχεδιασμός των προσαρμοσμένων στις Ελληνικές συνθήκες μοντέλων οικοτόπων και IFIM (2 water body types)

Το παραδοτέο Π.2.1 ανήκει στο πακέτο εργασίας 2 “Εννοιολογική ανάλυση και ανάπτυξη της μεθόδου εκτίμησης της οικολογικής παροχής “, task Τεχνική Έκθεση. […]

Π.2.2 Οδηγός για την προσαρμογή των οικοσυστημικών μοντέλων σε άλλους τύπους υδάτινων σωμάτων

Το παραδοτέο Π.2.2 ανήκει στο πακέτο εργασίας 2 “Εννοιολογική ανάλυση και ανάπτυξη της μεθόδου εκτίμησης της οικολογικής παροχής”, task Τεχνική έκθεση. Υπεύθυνος […]