Π.1.1 Αξιολόγηση των υπαρχόντων εργαλείων εκτίμησης της οικολογικής παροχής

Posted Posted in Παραδοτέα

Το παραδοτέο Π.1.1 ανήκει στο πακέτο εργασίας 1 “Βιβλιογραφική Έρευνα και εκτίμηση για το βέλτιστο υπάρχον εργαλείο εκτίμησης της οικολογι-κής παροχής”, task Τεχνική Έκθεση. Υπεύθυνος Φορέας: ΕΛΚΕΘΕ.

Π.2.2 Οδηγός για την προσαρμογή των οικοσυστημικών μοντέλων σε άλλους τύπους υδάτινων σωμάτων

Posted Posted in Παραδοτέα

Το παραδοτέο Π.2.2 ανήκει στο πακέτο εργασίας 2 “Εννοιολογική ανάλυση και ανάπτυξη της μεθόδου εκτίμησης της οικολογικής παροχής”, task Τεχνική έκθεση. Υπεύθυνος Φορέας: ΕΛΚΕΘΕ

Π.2.1 Σχεδιασμός των προσαρμοσμένων στις Ελληνικές συνθήκες μοντέλων οικοτόπων και IFIM (2 water body types)

Posted Posted in Παραδοτέα

Το παραδοτέο Π.2.1 ανήκει στο πακέτο εργασίας 2 “Εννοιολογική ανάλυση και ανάπτυξη της μεθόδου εκτίμησης της οικολογικής παροχής “, task Τεχνική Έκθεση. Υπεύθυνος Φορέας: ΕΛΚΕΘΕ – Ινστιτούτο Θαλασσίων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων.

Π.4.3 Ανάπτυξη και ανάλυση των διαδικασιών του υδρο-οικολογικού εργαλείου

Posted Posted in Παραδοτέα

Το παραδοτέο Π.4.3 ανήκει στο πακέτο εργασίας 4 “Ανάπτυξη υδρο-οικολογικού μοντέλου για ποτάμια”, task 4.3. Ανάπτυξη και ανάλυση των διαδικασιών του υδροοικολογικού εργαλείου. Υπεύθυνος Φορέας: AVMap GIS Α.Ε.

Π.4.4 Σχεδιασμός και δημιουργία Υδρο-οικολογικού εργαλείου

Posted Posted in Παραδοτέα

Το παραδοτέο Π.4.4 ανήκει στο πακέτο εργασίας 4 “Ανάπτυξη υδροοικολογικού μοντέλου για ποτάμια”, task 4.4. Σχεδιασμός και δημιουργία Υδρο-οικολογικού εργαλείου. Υπεύθυνος Φορέας: AVMap GIS Α.Ε.

Π.5.1 Αξιολόγηση και επικύρωση του υδρο-οικολογικού μοντέλου

Posted Posted in Παραδοτέα

Το παραδοτέο Π.5.1 ανήκει στο πακέτο εργασίας 5 “Εφαρμογή, Αποτίμηση και Πιστοποίηση του Υδροοικολογικού εργαλείου Ecoflow”. Υπεύθυνος φορέας Δ.Αργυρόπουλος & Συνεργάτες Ο.Ε. Στο παρόν παραδοτέο παρουσιάζεται η εφαρμογή του υδρο-οικολογικού Εργαλείου ECOFLOW σε πιλοτικές περιοχές στον Άνω Αχελώο: στην περιοχή Τριπόταμο και στις περιοχές ανάντη και κατάντη φράγματος Μεσοχώρας και, ακολούθως, αξιολογείται το εργαλείο και […]

Π.6.2 Εγχειρίδιο χρήσης λογισμικού εκτίμησης της οικολογικής παροχής

Posted Posted in Παραδοτέα

Το παραδοτέο Π.6.2 ανήκει στο πακέτο εργασίας 6 “Εκπαίδευση και προώθηση του λογισμικού εκτίμησης της οικολογικής παροχής”, task Βιβλίο οδηγός για την χρήση του υδρο-οικολογικού εργαλείου. Υπεύθυνος Φορέας: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ).