ΠΕ 6: Εκπαίδευση και προώθηση του λογισμικού εκτίμησης της οικολογικής παροχής

Posted Posted in Πακέτα Εργασίας

Τύπος Έρευνας: Βιομηχανική Συμμετέχοντες: ΕΚΠΑ, ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ. & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, AVMAP, ΕΛΚΕΘΕ Διάρκεια: 6 μήνες Μια σημαντική συνιστώσα σε κάθε πολιτική διαχείρισης νερού είναι να θέσει συμβιβασμούς μεταξύ των περιβαλλοντικών στόχων και των οικονομικών συμφερόντων ώστε να επιλύσει συγκρούσεις μεταξύ των χρηστών του ύδατος. Πώς οι συγκρούσεις θα επιλυθούν εξαρτάται εν μέρει από τις αντιλήψεις και τη στάση των […]

ΠΕ 5: Εφαρμογή, αξιολόγηση και πιστοποίηση του λογισμικού εκτίμησης οικολογικής παροχής

Posted Posted in Πακέτα Εργασίας

Τύπος Έρευνας: Πειραματική Ανάπτυξη Συμμετέχοντες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ. & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, AVMAP, ΕΛΚΕΘΕ Διάρκεια: 8 μήνες Το πακέτο εργασίας 5 στοχεύει στην αξιολόγηση του λογισμικού που θα αναπτυχθεί στο έργο μέσω της πειραματικής εφαρμογής του σε υδάτινα σώματα του ίδιου τύπου με αυτά που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάπτυξη του, τα οποία θα επιλεχθούν στην πορεία του έργου. Για την εφαρμογή […]

ΠΕ 4: Ανάπτυξη λογισμικού για την εκτίμηση των αποδεκτών οικολογικών παροχών

Posted Posted in Πακέτα Εργασίας

Τύπος Έρευνας: Πειραματική Ανάπτυξη Συμμετέχοντες: AVMAP, ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ. & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Διάρκεια: 10 μήνες Αυτό το πακέτο εργασίας θα είναι το βασικό πακέτο για την ανάπτυξη του λογισμικού διαχείρισης της οικολογικής παροχής και την ενσωμάτωση των σχετικών αλγορίθμων σε αυτό. Ως εκ τούτου, αυτό το πακέτο εργασίας θα δέχεται δεδομένα από τα Πακέτα Εργασίας 2 και 3, προκειμένου να […]

ΠΕ 3: Συλλογή δεδομένων και ανάπτυξη αλγορίθμων

Posted Posted in Πακέτα Εργασίας

Τύπος Έρευνας: Βασική/ Πειραματική Ανάπτυξη Συμμετέχοντες: ΕΛΚΕΘΕ, ΕΚΠΑ Διάρκεια: 16 μήνες Το ΠΕ3 στοχεύει στην διαδικασία οικοδόμησης του υδρο-οικολογικού μοντέλου με τη συλλογή των απαραίτητων βιολογικών και υδρολογικών δεδομένων που περιγράφονται στο ΠΕ2. Η εφαρμογή αυτού του μοντέλου απαιτεί, πέραν των υδραυλικών μετρήσεων, λεπτομερή γνώση του οικοτόπου και των απαιτήσεων των ειδών-στόχων για την εξασφάλιση της καλής οικολογικής […]

ΠΕ 2: Εννοιολογική ανάλυση και ανάπτυξη της μεθόδου εκτίμησης της οικολογικής παροχής

Posted Posted in Πακέτα Εργασίας

Τύπος Έρευνας: Βασική Συμμετέχοντες: ΕΛΚΕΘΕ, ΕΚΠΑ, ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣΔ. & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Διάρκεια: 10 μήνες Οι επιλεγμένες μεθοδολογίες από το πακέτο εργασίας 1 θα αναλυθούν και να βελτιστοποιηθούν, σχεδιαστικά, σε ένα εργαλείο για την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των ανθρωπογενών παρεμβάσεων στη ροή, προσαρμοσμένο στις περιβαλλοντικές και βιολογικές ιδιαιτερότητες της Ελλάδας (ξηροθερμικές συνθήκες, μικρό μέγεθος ποταμών, εποχιακές ξηρασίες, […]

ΠΕ 1: Αξιολόγηση των υπαρχόντων εργαλείων εκτίμησης της οικολογικής παροχής

Posted Posted in Πακέτα Εργασίας

Τύπος Έρευνας: Βασική Συμμετέχοντες: ΕΛΚΕΘΕ, ΕΚΠΑ Διάρκεια: 6 μήνες Το ΠΕ1 καλύπτει το θεωρητικό μέρος για την οικολογική παροχή του ποταμού, με στόχο την ανάπτυξη γενικών αρχών και στόχων μιας αποδεκτής προσέγγισης για την εκτίμηση της ελάχιστης οικολογικής παροχής. Υπάρχει εκτεταμένη διεθνή βιβλιογραφία που περιγράφει μεθοδολογίες εκτίμησης της οικολογικής παροχής και εφαρμογές της. Θα γίνει […]