Υδροοικολογική πλατφόρμα

Στα πλαίσια του έργου ECOFLOW θα αναπτυχθεί ένα υδρολογικό μοντέλο το οποίο θα συνδυάζει υδραυλικά και υδρολογικά δεδομένα με δεδομένα οικοσυστημάτων ώστε να υπολογίζει την βέλτιστη περιβαλλοντική ροή σε ποτάμια συστήματα.

Το προτεινόμενο μοντέλο προσομοίωσης θα είναι ένα σημαντικό εργαλείο λήψης αποφάσεων για την επίλυση σύνθετων προβλημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης,

σχετιζόμενων με την οικονομική ανάπτυξη και την διατηρησιμότητα του περιβάλλοντος, που συνήθως περιλαμβάνουν  πολλαπλά κριτήρια που πρέπει να ληφθούν υπ’ όψη και να αξιολογηθούν ισοδύναμα.

Το εν λόγω μοντέλο θα εφαρμοστεί επίσης για να εκτιμήσει την ελάχιστη οικολογική ροή υδάτων (που απαιτείται από την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία – EC/2000/60), κατά την φάση σχεδιασμού φραγμάτων και έργων άρδευσης.

Πλατφόρμα υδρολογικού μοντέλου
Το μοντέλο θα χρησιμοποιηθεί από τις δημόσιες αρχές

που είναι υπεύθυνες για την εφαρμογή πρακτικών διαχείρισης νερού, ώστε να διευκολύνει την επίτευξη της ελάχιστης ροής νερού μετά από υδραυλικά έργα. Επιπλέον, θα χρησιμοποιηθεί και από εταιρίες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών που συνεισφέρουν στην σχεδίαση και την περιβαλλοντική αδειοδότηση τέτοιων έργων, ώστε να βελτιωθεί ο σχεδιασμός και η λειτουργία των εν λόγω υποδομών, που με τη σειρά του θα ελαχιστοποιήσει την σχετική οικολογική επίπτωση.

Share this!