Τι είναι το ECOFLOW?

Το έργο ECOFLOW στοχεύει να δημιουργήσει μια συστηματική και τυποποιημένη διαδικασία για την αξιολόγηση των οικολογικά αποδεκτών ροών σε ποταμούς και ρέματα των οποίων η ροή επηρεάζεται από την ανάπτυξη έργων υδρομάστευσης (φράγματα, αντλητικά συγκροτήματα, κτλ).

Η ροή των τρεχούμενων νερών στηρίζει τον ιστό της ζωής, και την οικολογική ποιότητα των υδάτων σε ολόκληρη την λεκάνη απορροής ποταμού.

Το καθεστώς υπολογισμού της ελάχιστης οικολογικής παροχής έχει μελετηθεί ελάχιστα στην Ελλάδα, και παραμένει μια άγνωστη μεταβλητή που καθορίζεται με ένα μη ορθό, επιστημονικό τρόπο στην εθνική νομοθεσία, για τον σχεδιασμό έργων υδρομάστευσης. 

Μια κοινοπραξία επιστημόνων και μελετητών θα εργαστούν από κοινού

για την εξεύρεση μιας επιστημονικά αποδεκτής μεθοδολογίας για την εκτίμηση της ελάχιστης οικολογικής παροχής, κατάντη φραγμάτων και σημαντικών υδροληψιών, σε διάφορους τύπους ποταμών, κάτι που αποτελεί σημαντική συμβολή στην προστασία της οικολογικής ποιότητας του νερού, σε Εθνικό επίπεδο. 

Είναι ευρέως γνωστό ότι η κατασκευή φραγμάτων και μεγάλων έργων υδρομάστευσης, δημιουργεί προβλήματα στην οικολογική κατάσταση των ποταμών

αφού περιορίζει ή εξαφανίζει την ποσότητα νερού που ρέει στο κατάντη τμήμα του ποταμού, με αποτέλεσμα να διαταράσσει τους ιχθυοπληθυσμούς και να υποβαθμίζει σημαντικά οικοσυστήματα. Επίσης, είναι γνωστό ότι η κατασκευή μεγάλων φραγμάτων συγκρατεί τις φερτές ύλες και τα θρεπτικά συστατικά του νερού που κανονικά θα έβγαιναν στην θάλασσα, με αποτέλεσμα να παρατηρείται συχνά έντονη διάβρωση ακτών και μείωση του αλιευτικού δυναμικού κοντά στις εκβολές ποταμών που επηρεάζονται από φράγματα. 

Πολλά από τα ανωτέρω προβλήματα θα λύνονταν αν δινόταν μια επιστημονικά ορθή οικολογική παροχή νερού από τα φράγματα και τις μεγάλες υδροληψίες.

Δυστυχώς μέχρι σήμερα, η συνήθης πρακτική οδηγεί στο να δίνεται στα οικοσυστήματα κατάντη των φραγμάτων ελάχιστο νερό, ή να δίνεται με τέτοιο τρόπο (πλημμυρικές ροές) που να οδηγεί σε περιβαλλοντική υποβάθμιση. 

Το Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων του ΕΛΚΕΘΕ, σε συνεργασία με το Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αθηνών, και τις επιχειρήσεις: Δ. Αργυρόπουλος & Συνεργάτες Ο.Ε., και  AVMAP GIS A.E., έχει αναλάβει έργο από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας με τίτλο: ‘Σύστημα εκτίμησης της αποδεκτής oικολογικής παροχής σε ποτάμια της Ελλάδας’, το οποίο αποσκοπεί στο να αναπτύξει μια μέθοδο για την εκτίμηση και εφαρμογή της οικολογικής παροχής σε ποτάμια που έχουν φράγματα ή έντονες απολήψεις νερού. 

Τα αποτελέσματα του έργου αναμένεται να συμβάλλουν στην βελτίωση της οικολογικής κατάστασης των ποταμών της χώρας

αλλά και στην αποκατάσταση του αλιευτικού δυναμικού στην παράκτια ζώνη που επηρεάζεται από ποτάμια με έντονες υδρομορφολογικές πιέσεις ενώ θα βοηθήσουν και στην εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα (2000/60/ΕΕ).Το έργο θα διαρκέσει 30 μήνες, χρηματοδοτείται στα πλαίσια της δράσης «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011» – Συμπράξεις Παραγωγικών και Ερευνητικών Φορέων σε Εστιασμένους Ερευνητικούς και Τεχνολογικούς Τομείς – του ΕΣΠΑ.

Share this!