Παρουσιάσεις

Σύντομη παρουσίαση των στόχων, των πακέτων εργασίας και των παραδοτέων του έργου ECOFLOW

Βιβλιογραφική Έρευνα και εκτίμηση για το βέλτιστο υπάρχον εργαλείου εκτίμησης της οικολογικής παροχής, “ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ (11/2013)

Ανάπτυξη λογισμικού για την εκτίμηση των αποδεκτών οικολογικών παροχών, “ECOFLOW HYDROLOGICAL PLATFORM” (2013)

1η επίσκεψη στα ορεινά τμήματα των ποταμών Αχελώου και Άραχθου (Σεπτέμβριος 2013)

2η επίσκεψη στα ορεινά τμήματα του ποταμού Αχελώου (30/09/2013-05/10/2013)

3η επίσκεψη στα ορεινά τμήματα του ποταμού Αχελώου (13/11/2013-15/11/2013)

Το έργο ECOFLOW και η σημασία της ορθής εκτίμησης της Οικολογικής παροχής

Ιχθυοπανίδα των ποταμών

Μεθοδολογικό πλαίσιο έργου ECOFLOW

Η ευρωπαϊκή προσέγγιση μέσω της Οδηγίας για τα Νερά 2000/60/ΕΕ

Εκτίμηση και υλοποίηση περιορισμών οικολογικής παροχής σε μεγάλα Υ/Η έργα

Υδρομετρήσεις σε ορεινά τμήματα του ποταμού Αχελώου (Ιούνιος 2014)

12th International Conference on Protection and Restoration of the Environment

Καμπύλες Καταλληλότητας Ενδιαιτήματος

Καμπύλες καταλληλότητας ενδιαιτήματος ελληνικής ιχθυοπανίδας

Σχέδιο περιβαλλοντικής διαχείρισης των υδάτων ενός φράγματος, με βάση ένα πλήρως δυναμικό μοντέλο

Η επίδραση της δομής και της χημικής σύστασης του ιζήματος των ενδιαιτημάτων στην οικολογική παροχή του Αχελώου Ποταμού, στο Νομό Τρικάλων (Θεσσαλία, Κεντρική Ελλάδα)

Δοκιμαστική έκδοση της πλατφόρμας ECOFLOW για την εκτίμηση οικολογικής παροχής ποταμών
Share this!