Δημοσιεύσεις

1. Papadaki Ch., Ntonidis L., Metzafou Ag., Zogaris S., Evelpidou N., Argyropoulou – Papa M., Dimitriou E., 2014, An adaptation of a habitat modeling approach to simulate and assess differences between existing habitat suitability criteria (HSC) focusing on brown trout for Greek rivers, 10th International Congress of Hellenic Geographical  Society, Abstract.

2. Ntoanidis L., Mentzafou Ag., Papadaki Ch., Zogaris S., Evelpidou N., Argyropoulou-Papa M., Dimitriou E., 2014, Intercomparison of a ID versus quasi-2D hydraulic modelling approach for a spatial assessment of mesohabitat types alteration within a river – A case study of upper Acheloos river, 10th International Congress of Hellenic Geographical Society

3. Evelpidou N., Dimitriou E., Papadaki Ch., Stamatakis M., Ntoanidis L., Koutsomichou I., Anastasatou M., Karkani A., 2014, A correlation of the structure and chemical composition of the habitat sediments with the ecological flow of Acheloos river, in Trikala Prefecture, Thessaly, Central Greece, 10th International Congress of Hellenic Geographical Society.

4. Papadaki Ch., Ntoanidis L., Zogaris S., Francisco Martinez-Capel, Rafael Munoz-Mas, Evelpidou N., Dimitriou E., 2014, Habitat hydraulic modeling for environmental flow restoration in upland streams in Greece, 12th International Conference “Protection & Restoration of the Environment, Skiathos, June 29th – July 3rd 2014, ISBN 978-960-88-490-5-1, p.358.

5. Papadaki Ch., Mentzafou A., Ntoanidis L., Zogaris S., Evelpidou N., Argyropoulos D., Dimitriou E., Habitat hydraulic modeling for assessing changes of mesohabitat types of a Greek mountainous river, EGU, March 2014, Austria.

6. Παπαδάκη Χ., Δημητρίου Η., Tα προβλήματα της διαχείρισης των ποταμών σε σχέση με τις οικολογικές απαιτήσεις σε νερό, Περιοδικό «η φύση», τεύχος 147, Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2014.

7. Papadaki Ch., Soulis K., Munoz-Mas R., Ntoanidis L., Zogaris S., Dercas N., & Dimitriou E., A new approach for determining the environmental flow regime in a Greek river, 9th World Congress Of EWRA “Water Resources Management in a Changing World: Challenges and Opportunities”, 10-13 June 2015, Istanbul, Turkey, ISBN: 978-975-441-442-4, pp. 291.

Share this!