Βιβλιογραφικές αναφορές

Στόχος της επικείμενης ερευνητικής προσπάθειας είναι η ανάπτυξη μιας μεθοδολογίας για την εκτίμηση και εφαρμογή της οικολογικής παροχής σε ποτάμια όπου η κατασκευή φραγμάτων και μεγάλων έργων υδρομάστευσης, δημιουργεί προβλήματα στην οικολογία της περιοχής, αφού περιορίζει ή εξαφανίζει την ποσότητα νερού που ρέει στο κατάντη τμήμα του ποταμού.

Βασική προϋπόθεση της μεθόδου είναι να λαμβάνει υπόψη της τη διατήρηση της υγείας και την ακεραιότητα των υδάτινων οικοσυστημάτων.

Συγκεκριμένα αναλύεται η βιβλιογραφία και συγκεντρώνονται ορισμοί που απαντώνται διεθνώς καθώς και το νομικό πλαίσιο που υπάρχει στην Ελλάδα, αλλά και σε χώρες οι οποίες υποστηρίζουν τις εν λόγω πρακτικές. Επιπλέον γίνεται αναφορά στην Ευρωπαϊκή Οδηγία Πλαίσιο σχετικά με την ποιοτική κατάσταση των υδάτων. Παράλληλα αναλύονται τα συστήματα ταξινόμησης και παρουσιάζονται βασικές μεθοδολογίες με βάση τις οποίες γίνεται εκτίμηση της οικολογικής παροχής, παραθέτοντας τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα. 

Στη συνέχεια καταγράφονται οι πλέον σύγχρονες τάσεις και η κατεύθυνση που δύναται να ακολουθήσει η Ελλάδα

μέσα από προτεινόμενες μεθόδους που έχουν εφαρμοστεί με επιτυχία σε άλλες χώρες και όπου είναι εφικτό μέσα από την προσαρμογή τους στα ελληνικά δεδομένα να οδηγήσουν σε όσο το δυνατόν πληρέστερα αποτελέσματα.

Σε επόμενο στάδιο λαμβάνοντας υπόψη την βιβλιογραφική ανασκόπηση, αναφέρονται τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν ώστε να διαμορφωθεί η δομή της μεθοδολογίας που θα εφαρμοστεί στις ελληνικές συνθήκες. Ορίζονται τα επιθυμητά χαρακτηριστικά και μπαίνουν οι βάσεις για την εφαρμογή της μεθόδου, η οποία βασίζεται στις αρχές της προσομοίωσης ενδιαιτημάτων.

Στα πλαίσια αυτά γίνεται επεξήγηση της διαδικασίας υπολογισμού των καμπυλών καταλληλότητας ενδιαιτήματος

για συγκεκριμένα είδη της ελληνικής ιχθυοπανίδας καθώς και η ενσωμάτωση αυτών σε μαθηματικά μοντέλα προσομοίωσης, τα οποία με τη σειρά τους θα οδηγήσουν σε ένα σύστημα λήψης αποφάσεων το οποίο θα απευθύνεται σε διαχειριστές νερού και σε αρμόδιες αρχές (πχ Διευθύνσεις Υδάτων των Περιφερειών) προσφέροντάς τους ένα εργαλείο για θα βελτιώσουν τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων για την διαχείριση των υδάτων.

Share this!